!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förutsättningar för renovering/ombyggnad

I bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns regler gällande bostadsrättshavarens ändringar i lägenheten. Av dessa framgår att bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i lägenheten som innefattar

  • ingrepp i bärande konstruktioner 
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, eller 
  • annan väsentlig förändring av lägenheten. 

Styrelsen för brf Göteborgshus 26 sammanträder normalt den andra måndagen i varje månad med undantag för del av perioden juli - augusti. Ansökan om styrelsens tillstånd ska ske på bifogad blankett som skickas till styrelsen genom Riksbyggens förvaltare senast två veckor före aktuellt möte på adress

Riksbyggen

Niclas Stenlund

Masthuggstorget 3

400 32 Göteborg

eller

Niclas.Stenlund@riksbyggen.se

Vad som är en väsentlig förändring avgörs från fall till fall och kan inte i detalj preciseras. Det är därför bättre att begära tillstånd en gång för mycket än en gång för lite. Exempel på väsentliga ändringar är ingrepp i ledningar eller kanaler som föreningen ansvarar för men vilka inte nämns ovan, t.ex. ventilationskanaler. Vidare kan borttagande av icke bärande väggar i vissa fall vara tillståndspliktiga som väsentliga ändringar av lägenheten. 

Åtgärder som kräver styrelsens tillstånd får endast vidtas efter att tillstånd från styrelsen erhållits. 

Många enklare renoveringar kan man utföra själv men vid exempelvis våtrumsarbeten eller förändring av elledningsnätet bör alltid ett auktoriserat företag anlitas. Efter utförd ändring/renovering/ombyggnad skall man erhålla ett intyg eller annan handling som styrker behörighet samt att arbetet utförts av fackman enligt gällande branschregler. 

Om man inte kan uppvisa att renoveringen utförts enligt branschorganisationernas för uppgiften godkända personer kan skadeersättning minska eller helt utebli från försäkringsbolag vid eventuell framtida skada. 

Observera att eventuella framtida problem som kan uppkomma som följd av renoveringen, exempelvis bärighetsproblem p.g.a. rivna väggar eller vattenskador p.g.a. felaktiga utföranden, kan du som bostadsrättshavare komma att hållas ansvarig för även om styrelsen gett tillstånd till åtgärden. Att styrelsen godkänner åtgärden innebär inte att styrelsen eller föreningen tar över ansvaret för utförandet. Finns det tveksamheter skall fackman alltid kallas in. 

Kom ihåg att vissa ändringar innebär att man också måste ha ett godkänt bygglov eller att en bygganmälan görs. Reglerna kan skilja sig åt från kommun till kommun och det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att kontrollera och ansöka om detta. Observera att ett beviljat bygglov hos kommunen inte innebär att ni automatiskt har tillstånd av styrelsen. Godkänt bygglov skall biläggas ansökan om sådant finns. 

Vid ingrepp i bärande konstruktioner måste en byggnadskonstruktör konsulteras så att inte byggnadens hållfasthet riskeras. Intyg skall biläggas ansökan till styrelsen. Observera att borttagande även av icke bärande väggar kan påverka lägenheten väsentligt och därmed kräva styrelsens tillstånd. Vi rekommenderar därför att styrelsens tillstånd alltid inhämtas för borttagande av väggar. 

Vid renovering eller större ingrepp i kök - kontakta fastighetsskötaren

Före renovering eller större ingrepp i kök som berör också avloppet bör fastighetsskötaren kontaktas för översyn av den tilltänkta avloppsinstallationen. Fastighetsskötaren nås via Riksbyggens kontaktväg Dag och Natt, tfn 0771 - 860 860 eller https://riksbyggen.se/kundtjanst

 

Dokument

Blankett ändring i lgh gbg26.pdf 2016-09-14