!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Uthyrning av lägenhet i andra hand

Följande gäller vid uthyrning av lägenhet i andra hand:

Styrelsen beslutar om uthyrning i andra hand får ske. Andrahandsuthyrning medges i högst ett år i taget.

Styrelsen har beslutat att fr o m 1 juli 2016 ta ut en avgift om 10% av aktuellt prisbasbelopp per år vid andrahandsuthyrning.

Blankett för ansökan om uthyrning i andra hand finns att ladda ned på följande webbadress: 

https://blanketter.officekey.se/riksbyggen/Andrahandsupplatelse-bostadsratt.pdf

Ifylld blankett skickas till följande adress:

Styrelsen

Göteborgshus 26

Marklandsgatan 61

414 77  Göteborg

Hyra ut bostaden i andra hand

Nedan ges ytterligare information och rekommendationer kring uthyrning av bostadsrättslägenhet i andra hand:

Det är inte möjligt att hyra ut en bostadsrätt i andra hand om inte styrelsen beslutat att det kan ske. Styrelsen beslutar efter ansökan från en medlem. 

I ansökan måste namn på den eller de som ska hyra bostadsrätten i andra hand anges.

Det måste finnas ett skäl angivet för att få hyra ut bostadsrätten i andra hand. Sådana skäl kan vara:

  • Om du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop,
  • Arbete, studier, värnplikt eller vård av anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till),
  • På grund av sjukdom,
  • När du hyr ut till egna barn,
  • När du hyr ut till närstående,
  • Om du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget

Det går inte att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand innan styrelsen fattat beslut i ärendet.

Föreningen anser alltid att det är den medlem som hyr ut i andra hand som är ansvarig för bostadsrätten. Det är alltså medlemmen som kontaktas i samband med reparationer, tillgång till nycklar, försäkringsfrågor osv. Det är också den medlem som hyr ut i andra hand som ansvarar för ordning och reda i bostadsrätten.

Den medlem som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand ansvarar för att avgifter till föreningen betalas i rätt tid och är också ansvarig för att avgifter såsom el m m betalas i tid i relation till leverantörerna av sådana tjänster.

Den medlem som hyr sin bostadsrätt i andra hand kan uppdra åt någon annan att företräda vederbörande vid föreningsstämma eller liknande. Det kräver dock att en fullmakt upprättas. Fullmakt att företräda en medlem i sådana sammanhang finns på följande webbplats: www.riksbyggen.se

Det är också medlemmens skyldighet att informera hyresgästen om vilka regler som gäller inom bostadsrättsföreningen. Medlemmen ansvarar också för alla skador och liknande som kan uppkomma under den tid bostadsrätten hyrs ut i andra hand.

Ett beslut om att inte ge tillåtelse att hyra ut bostadsrätt i andra hand kan överklagas till Hyresnämnden, se följande webbplats: http://hyresnamnden.se

Bestämma skälig hyra i andra hand

Medlem bestämmer själv vilken hyra som tas ut för en uthyrning i andra hand. Hyran bestäms utifrån den avgift medlemmen betalar till föreningen med tillägg för andra kostnader. Skälig hyra ska tas ut. Om oskälig hyra tas ut kan hyresgästen hos Hyresnämnden begära att hyran sänks. Den medlem som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand kan i sådana fall bli återbetalningsskyldig visavi hyresgästen. Här finns information om vad som kan anses vara en skälig hyra för en bostadsrätt: http://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skalig-hyra

Brf Göteborgshus 26 tar med stöd i föreningens stadgar ut en avgift för uthyrning av bostadsrätt i andra hand om 10% av ett prisbasbelopp.

Den som hyr en bostadsrätt i andra hand är skyldig att betala inkomstskatt på hyresintäkten. Inkomst av hyra i andra hand redovisas som inkomst av kapital i deklarationen. Enligt Skatteverket får schablonavdrag göras om 40 000 kronor samt ett avdrag för de avgifter som betalas till bostadsrättsföreningen. Eventuella inkomster utöver detta beskattas med 30%. Ytterligare information från Skatteverket kring uthyrning i andra hand finns här: https://skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.html

Den medlem som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand rekommenderas att upprätta ett andrahandskontrakt samt en inventarieförteckning. Ett kontrakt om uthyrning i andra hand bör alltid vara skriftligt. 

Det kan finnas anledning för den som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand att se över sin hemförsäkring då den inte nödvändigtvis omfattar uthyrning i andra hand.

Det kan också finnas anledning att upprätta en inventarieförteckning bl a för att hantera tvist om eventuella skador under tiden för uthyrning i andra hand.

Innehåll i ett avtal om uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Följande punkter kan finns med i ett avtal för uthyrning i andra hand eller övervägas beroende på omständigheten:

Information om hyresvärden. 

Hyresvärdens namn, adress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Hyresvärden är privatpersonen som hyr ut lägenheten – inte hyresgästföreningen eller liknande.

Information om hyresgästen. 

Hyresgästens namn, adress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

Specifikation av vilken lägenhet kontraktet gäller. 

Fullständig adress och lägenhetsnummer brukar räcka.

Vilket syfte hyresgästen ska använda bostaden till.

Är det tänkt att bostaden ska användas som boende eller till annat?

Om lägenheten hyrs ut möblerad eller inte. 

Bifoga en inventarielista som bilaga till kontraktet. 

Hyresperioden. 

Som hyresvärd har du möjlighet att avtala bort hyresgästens besittningsskydd.

Bestämmelser om hyran.

Det vill säga hur hög hyran är, vilken dag i månaden hyran ska betalas, om hyran betalas i för- eller efterskott samt hur hyran ska betalas

Uppgifter om eventuell deposition.

Lämnas en deposition ska den stå med och information om hur den återfås.

Vilka kostnader som ingår respektive inte ingår i hyran. 

Det är en bra idé att vara så specifik som möjligt i avtalet så att inga missförstånd kan uppstå.

Vad hyresgästen inte tillåts göra med lägenheten. 

Finns det något särskilt som hyresgästen absolut inte får göra med lägenheten bör det framgå av avtalet.

Vem som ansvarar för skador under hyresperioden. 

Tydlighet i detta avseende är av yttersta vikt om något skulle gå sönder.

Vem som ansvarar för att bostaden och möblemanget är försäkrade. 

En garanti från hyresvärden om att uthyrningen är godkänd av bostadsrättsförening eller hyresgästförening. 

Eftersom hyresvärden behöver godkännande från bostadsrättsförening bör det också finnas en garanti om att ett sådant godkännande finns för hyresgästens säkerhet.